Oznamujeme študentom, že je možné sa prihlásiť na rigorózne konanie do 31.01.2019. Prihlášku nájdete pod odkazom Na stiahnutie. KONTAKT: PhDr. Javorský Erik, MBA, LL.M, e-mail: javorsky@unids.sk

Odbory štúdia v akademickom roku 2019/2020 sú nasledovné: Bc. štúdium: 1. Sociálna práca (v slovenskom jazyku) 2. Psychológia (v maďarskom jazyku) 3. Sociológia (v maďarskom jazyku) 4. Verejné zdravotníctvo (v maďarskom jazyku) Mgr. štúdium: 1. Sociálna práca (v maďarskom jazyku)

Oznamujeme študentom VŠZaSP sv. Alžbety, že od 01.01.2019 nastala zmena v spôsobe úhrady poplatkov (Smernica  rektora č. 1/2018, 2 Spôsob úhrady). Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom                  (nie poštovou poukážkou) na číslo účtu IBAN: SK89 0900 0000 0051 0921 6545 – Slovenská sporiteľňa, a.s. Majiteľ účtu: ACADEMIA PRIMA, o.z., 929 01  […]

Vysoká škola sv. Alžbety a Warsaw Management University  bude mať na svojom detašovanom pracovisku v Dunajskej Strede 18.01.2019 Deň otvorených dverí, v rámci ktorého predstaví svoju ponuku študijných možností.   Programy: 18.00 – ponuka študijných možností na VŠ sv. Alžbety (odbor sociálna práca, odbor psychológia) 18.30 –  ponuka študijných programov  Warsaw Management University (odbor psychológia, […]

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave otvára v akademickom roku 2018/19 doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AKREDITOVANÉ ODBORY Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov sociálneho zamerania – […]

Dnes, 7. júla, si pripomíname narodenie sv. Alžbety Uhorskej (1207-1231), kráľovnej so súcitným srdcom, ktorú si za svoj životný vzor zvolili sestry Alžbetínky. Úryvok je z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve. Napriek tomu, že svätá Alžbeta bola kráľovnou, zamilovala sa do ideálov Františka z Assisi, ktorý vtedy ešte žil. V tej dobe bolo viacero kráľovských […]

Príhovor riaditeľa detašovaného pracoviska Gy. Herdicsa na sv. omši Te Deum v Dunajskej Strede (Kostol sv. Juraja, 30. júna 2018  Bratia, ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknete aj v  diele spásy (2 Kor 8,7) – hovorí Sv. Pavol. Vzdávame Bohu vďaky za […]

Oznamujeme, že zápis do jednotlivých ročníkov v odbore sociálnej práce sa uskutoční 29. septembra 2018 v Dunajskej Strede. 1.Bc. ročník – od 10:00 2. Bc. ročník – od 12:15 3. Bc. ročník – od 13:45 1. Mgr.  ročník – od 11:15 2. Mgr. ročník – od 14:45 3. Mgr. ročník – od 15:45