Szakdolgozati témák 2016/17

Bc. témák

 

Mészáros Krisztina

1.A szocialis munkàs szemèlyisège(adottságok,készségek,képességek)

Osobnosť sociálneho pracovníka

2.Kommunikació és konfliktusmegoldás a szociális munkában

Kommunikácia a riešenie konfliktov v sociálnej praxi

 

Viktor Valla

 1. Význam sociálnej prevencie pri páchaní protiprávnej činnosti
 2. Úlohy a kompetencie orgánov verejnej správy pri zabezpečovaní práv detí
 3. Vplyv sociálnej práce na predchádzanie trestnej činnosti

 

Bohuniczký Ladislav

 1. Családon belüli erőszak a gyermek és a szociális munkás szempontjából
 2. Szociális munka az elítéltekkel
 3. A szociális munkás és a Jogsegély-központ együttműködésének lehetőségei
 4. Örökbefogadás a gyermek és a szociális munkás szempontjából
 5. A nevelőszülőség intézményének összehasonlítása Magyarországon és Szlovákiában

 

 1. Komparácia azylovej politiky Maďarska a Slovenskej republiky
 2. Možnosti sociálneho zabezpečenia nezaopatreného dieťaťa v Slovenskej republike
 3. Sociálna práca s odsúdenými jednotlivcami
 4. Sociálna práca so ženou ako obeťou domáceho násilia
 5. Činnosť medzinárodných organizácií v rámci sociálnej práce s utečencami

 

Denis Marko

1.VYUŽITIE CANISTERAPIE AKO SÚČASTI SOCIÁLNEJ TERAPIE KLIENTOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

2.VÝZNAM A VYUŽITIE ERGOTERAPIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

3.PROBLEMATIKA BEZDOMOVECTVA V KONTEXTE CHUDOBY A SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

 

 

 

MGR. témák

Pongrácz Éva

Legislatívne, sociálne a ekonomické aspekty dobrovoľníctva na Slovensku

Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v slovenskej spoločnosti vo väzbe na ich sociálnu inklúziu

Význam tretieho sektora a sektora sociálnej ekonomiky v riešení sociálnych problémov na Slovensku

 

Pavol  Zemko

Témy 2017/ 2018:
1. Blahoslavená Sára Salkaházy a sociálne sestry na Slovensku a v Maďarsku

 1. Sociálna prítomnosť sv. Alžbety Uhorskej, sv. Martina z Tours a sv.Jána Almužníka v Bratislave.

 

Oláh Michal

 1. Stratégia riešenie problematiky ľudí bez domova na území hl. mesta SR
 2. Resocializačný systém Dr. Antona Srholca v práci s ľuďmi bez domova
 3. Stratégia sociálnej pomoci ľuďom bez domova v Slovenskej republike